Výrobci

Hill´s

REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno cestou internetové objednávky. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pokud výrobce nebo prodejce tuto dobu neprodlouží s výjimkou zboží spotřební povahy nebo zboží s deklarovanou dobou spotřeby. Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí použití jiného než deklarovaného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologických podmínek nebo jiné než deklarované konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud výrobce nebo prodejce tuto dobu neprodlouží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v kterémkoli výdejním místě patřící prodávajícímu, v němž je přijetí reklamace možné, nebo v místě sídla prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci na adresu  internetového obchodu Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Kupující je povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje.

Kupující je povinen prokázat, že věc zakoupil u prodávajícího.V případě zaslání zboží přepravní službou nebo Českou poštou  je důležité zaslat i fakturu nebo doklad o zakoupení a platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE ” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.

Dobírku nepřebíráme viz.všeobecné obchodní podmínky

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, nebo Českou poštou bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem nebo výrobcem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické)  má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží:

Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu Prodávajícího.

Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

Při vrácení zboží si může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 30 Kč  (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován.

 

ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne, kdy byla reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Toto se týká případů, jak osobního nevyzvednutí reklamovaného předmětu kupujícím, tak i nevyzvednutí reklamovaného předmětu od dopravce a jeho následného vrácení dopravcem prodávajícímu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny


Napište nám

Naše linka je k dispozici 24/7

Telefon:+420 725 950 491

Kontaktujte prosím naši hotline

Novinky

přidán sortiment krmiv Hill´s

PayPal